Ogólne warunki korzystania z strony i serwisu autozarogiem.pl

 1. Ogłoszenie sprzedaży pojazdu, jego treść pochodzi od Wystawcy, który samodzielnie ustala jego zapis i bierze pełną odpowiedzialność wynikającą z zapisu ogłoszenia.
 2. Ogłoszenie powinno wskazywać na prawidłową kategorię Przedmiotu Ogłoszenia  i zawierać wyłącznie informacje istotne dla promocji Przedmiotu Ogłoszenia. W odpowiednich kategoriach mogą być zamieszczane wyłącznie Ogłoszenia dotyczące sprzedaży. Podstawowy czas emisji Ogłoszenia w autozarogiem.pl jest uzależniony od wybranego przez Wystawcę Pakietu, przy czym wynosi nie mniej niż 30 dni, nie dłużej jednak niż do momentu wygaśnięcia Ogłoszenia. Zabronione jest dodawanie Ogłoszeń niemających związku z motoryzacją.
 3. Ogłoszenie powinno wskazywać rzeczywistą cenę brutto lub opcjonalnie cenę netto. Pole „cena” w formularzu nie może zawierać kwoty raty czy ceny wykupu w przypadku umów leasingowych. Cena może być jedynie pełną ceną wartości wystawianego pojazdu w kwocie netto bądź brutto. Treść Ogłoszenia musi być zgodna ze stanem faktycznym i prawnym, samo zaś zamieszczenie Ogłoszenia winno odzwierciedlać rzeczywisty zamiar sprzedaży Przedmiotu Ogłoszenia za wskazaną w tym Ogłoszeniu cenę. Informacje dotyczące Przedmiotu Ogłoszenia, w tym m.in. cena, wynikające z treści Ogłoszenia powinny odpowiadać informacjom wskazanym przez Wystawcę w formularzu, wypełnianym podczas dodawania ogłoszenia. W autozarogiem.pl emitowane są jedynie Ogłoszenia aktualne. MTJ Polska SP. z o.o. Sp.K. jest uprawnione do zakończenia emisji Ogłoszenia w przypadku uzasadnionego stwierdzenia, iż nastąpiła jego Dezaktualizacja.
 4. Treści Wystawcy w postaci zdjęć dodanych przez Wystawcę do Ogłoszenia powinny zawierać wyłącznie Przedmiot Ogłoszenia, którego dotyczy Ogłoszenie. Na dodawanych przez Wystawcę zdjęciach do Ogłoszenia nie mogą znajdować się adresy e-mail, adresy stron internetowych, numery telefonów, numery komunikatorów internetowych lub znaki wodne lub inne oznaczenia identyfikujące Wystawcę.
 5. Wystawca ma możliwość umieszczenia w ramach treści Ogłoszenia linku do nagrania wideo w serwisie internetowym publikacji na warunkach korzystania określonych w ramach serwisu, które będą przedstawiane jako link do filmu wideo . Niedozwolone są filmy wideo prezentujące inne treści niż prezentacja oferowanego Przedmiotu Ogłoszenia.
 6. Wystawca jest odpowiedzialny za publikowane treści (w tym zdjęcia) i jednocześnie oświadcza i gwarantuje, że są one zgodne ze stanem faktycznym oraz z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a ich publikacja nie narusza Regulaminu, praw i interesów MTJ Polska Sp. z o.o. Sp.K. oraz praw osób trzecich, w tym praw autorskich. MTJ Polska Sp. z o.o. Sp.K.nie ponosi odpowiedzialności za działania leżące po stronie Wystawców, w szczególności za prawdziwość, rzetelność oraz zgodność z przepisami prawa publikowanych przez nich treści.
 7. Wystawca upoważnia MTJ Polska Sp. z o.o. Sp.K., w okresie emisji Ogłoszenia w serwisie autozarogiem.pl i w celu promocji Ogłoszenia, do publikacji zdjęć zamieszczonych w Ogłoszeniu w polskich i zagranicznych mediach społecznościowych. Ponadto, Użytkownik, z chwilą zamieszczenia w Ogłoszeniu treści stanowiących przedmiot prawa autorskiego, wyraża zgodę na ich nieodpłatne, nieograniczone czasowo i terytorialnie rozpowszechnianie w serwisach internetowych należących do MTJ Polska Sp. z o.o. Sp.K. a także w serwisach partnerskich, z którymi MTJ Polska Sp. z o.o. Sp.K. współpracuje, w zakresie:
  1. utrwalania i zwielokrotniania jakąkolwiek techniką w tym także przez dokonywanie zapisu oraz kopii na wszelkich nośnikach;
  2. wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej;
  3. publicznego wyświetlania i odtwarzania;
  4. wykorzystywania w różnych formatach wraz z prawem włączania ich w całości lub we fragmentach do innych utworów i tworzenia opracowań.
 8. Pobieranie lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych w ramach Serwisu autozarogiem.pl materiałów wymaga każdorazowo zgody MTJ Polska Sp. z o.o. Sp.K. i nie może naruszać postanowień Regulaminu oraz powszechnie obowiązującego prawa, jak również nie może naruszać interesów MTJ Polska Sp. z o.o. Sp.K. . Zabronione jest jakiekolwiek agregowanie i przetwarzanie danych oraz innych informacji dostępnych w autozarogiem.pl w celu ich dalszego udostępniania osobom trzecim w ramach innych serwisów internetowych jak i poza Internetem. Zabronione jest również wykorzystywanie oznaczeń autozarogiem.pl, w tym charakterystycznych elementów grafiki bez zgody MTJ Polska Sp. z o.o. Sp.K..
 9. Dozwolone jest pobieranie i wtórne wykorzystanie nieistotnej części baz danych służących do realizacji zadań autozarogiem.pl, o ile nie prowadzi to do naruszenia określonych w Regulaminie zasad korzystania z autozarogiem.pl, a w szczególności nie polega na powtarzającym się i systematycznym pobieraniu danych, ich agregowaniu lub przetwarzaniu w sposób sprzeczny z Regulaminem i nie powoduje nieusprawiedliwionego naruszenia słusznych interesów MTJ Polska Sp. z o.o. Sp.K.

Zawarcie umowy

 1. Zawarcie umowy przez Wystawcę w przedmiocie emisji Ogłoszenia, wymaga spełnienia przez niego łącznie następujących warunków:
  1. poprawnej rejestracji Konta w autozarogiem.pl, w tym wybór podczas rejestracji przez Wystawcę odpowiedniego rodzaju Konta (Osoba - Konto prywatne lub Komis - Konto firmowe),
  2. akceptacji treści Regulaminu, w tym wyboru Pakietu (wybór Pakietu dotyczy Konta Komis),
  3. braku zastrzeżeń w związku z weryfikacją danych Wystawcy dokonanej przez MTJ Polska Sp. z o.o. Sp.K.,
  4. realizacji płatności na rzecz MTJ Polska Sp. z o.o. Sp.K.
 2. MTJ Polska Sp. z o.o. Sp.K. może uzależnić aktywowanie Konta Wystawcy oraz dalsze świadczenie usług w ramach Serwisu autozarogiem.pl od weryfikacji płatności
 3. Wystawca jest zobowiązany do aktualizowania swoich danych teleadresowych,
 4. Wystawca może zarejestrować jedno Konto na podstawie jednej Umowy

Zamieszczenie i edycja Ogłoszenia przez Wystawcę

 1. MTJ Polska Sp. z o.o. Sp.K. świadczy usługi polegające na udostępnieniu Wystawcom możliwości publikowania strony Wystawcy oraz stałej emisji Ogłoszeń w autozarogiem.pl a także edycji treści Ogłoszeń w ramach Konta.
 2. Treść Ogłoszeń powinna zostać sporządzona poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie autozarogiem.pl  poprzez uzupełnienie co w zakresie pól oznaczonych jako obowiązkowe.
 3. Niezamieszczenie przez Wystawcę w Ogłoszeniu danych w polach uniemożliwi zamieszczenie Ogłoszenia.
 4. Zamieszczenie Ogłoszenia na stronie autozarogiem.pl wiąże się z opłatą aktywacyjną.

Zasady odpowiedzialności

 1. MTJ Polska Sp. z o.o. Sp.K. umożliwiając emisję Ogłoszeń zastrzega sobie prawo do: ich modyfikacji w niezbędnym zakresie oraz zmianę wybranej przez Wystawcę kategorii Ogłoszenia, czasowego zawieszenia emisji Ogłoszenia lub całkowitego usunięcia Ogłoszenia w przypadku stwierdzenia niezgodności Ogłoszenia z Regulaminem, o czym niezwłocznie poinformuje Wystawcę.
 2. MTJ Polska Sp. z o.o. Sp.K. nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie przez Wystawcę umów zawartych w związku z Ogłoszeniem, jak również za następstwa działań podjętych przez Wystawcę oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu. MTJ Polska Sp. z o.o. Sp.K. nie ponosi odpowiedzialności za stan techniczny, bezpieczeństwo lub legalność oferowanych Przedmiotów Ogłoszenia, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych w Ogłoszeniach przez Wystawcę, a także zdolność sprzedających oraz kupujących do realizacji transakcji.
 3. Za naruszenie Regulaminu uznawane jest m.in. wystawienie Ogłoszenia zawierającego ofertę zakupu lub zamiany (zamiast sprzedaży) albo istotne zaniżenie wartości przedmiotu sprzedaży, manipulacja słowami kluczowymi w Ogłoszeniu, wystawienie Ogłoszenia w niewłaściwej kategorii, wystawienie Ogłoszenia dotyczącego więcej niż jednego Przedmiotu Ogłoszenia, zamieszczanie w Ogłoszeniu danych kontaktowych innych niż zawartych na Koncie Wystawcy, lub podanie informacji wprowadzających w błąd jak również Ogłoszenia, które zawiera treści: powszechnie uznane za obraźliwe, noszące znamiona czynów nieuczciwej konkurencji, naruszające dobre obyczaje, prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej, szkodzące MTJ Polska Sp. z o.o. Sp.K.  lub innym podmiotom, promocyjno-reklamowe lub ogłoszeniowe, linki lub logotypy kierujące do innych stron internetowych, innych niż autozarogiem.pl. Naruszenie Regulaminu stanowi także umieszczenie Ogłoszeń dotyczących Przedmiotów Ogłoszeń, spalonych, Ogłoszeń mających charakter licytacji lub aukcji Pojazdu oraz dodawanie zdjęć zawierających produkty i usługi inne niż te będące przedmiotem Ogłoszenia. Powyższe działania skutkować będą podjęciem przez MTJ Polska Sp. z o.o. Sp.K. stosownych działań, nie wykluczając usunięcia Ogłoszenia, a także zawieszeniem świadczenia usług w ramach autozarogiem.pl i blokadą Konta Wystawcy. W przypadku usunięcia Ogłoszenia Wystawcy nie przysługuje zwrot pieniędzy odpowiadający proporcjonalnej wartości danego ogłoszenia do wartości Abonamentu.
 4. MTJ Polska Sp. z o.o. Sp.K. nie odpowiada za:
  • brak zainteresowania przedmiotem Ogłoszenia,
  • realizację obowiązków wynikających z rękojmi i gwarancji dotyczących przedmiotu Ogłoszenia,
  • składane przez Użytkownika oświadczenia drugiej stronie transakcji,
  • działanie systemów teleinformatycznych lub urządzeń niezależnych od MTJ Polska Sp. z o.o. Sp.K.,
  • działanie siły wyższej.
 5. Wszelkie materiały, w tym elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów, znaki towarowe oraz inne informacje, dostępne na stronie internetowej autozarogiem.pl stanowią przedmiot praw wyłącznych MTJ Polska Sp. z o.o. Sp.K.  lub Wystawców. Wskazane elementy stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej, w tym praw z rejestracji znaków towarowych oraz praw do baz danych i jako takie korzystają z ustawowej ochrony prawnej.
 6. Logo:
 7. Logo powinno stanowić oznaczenie firmy (Konto firmowe), na którą zarejestrowane jest konto.
 8. Wystawca, przez dodanie Logo, oświadcza, iż posiada prawa autorskie do jego wykorzystywania.
 9. Niedozwolone jest: wykorzystywanie Logo i wizerunku innej firmy; zamieszczanie w Logo treści powszechnie uznanych za obraźliwe; dodawanie w Logo ramek, danych kontaktowych (adresu e-mail, numeru telefonu) czy adresu www, jak również umieszczanie w logo zdjęć miejsca działalności gospodarczej Wystawcy,  pojazdów, osób, rzeczy oraz krajobrazu.
 10. Logo nie może być używane jako przejaw nieuczciwej konkurencji.
 11. Naruszenie któregokolwiek z powyższych punktów, może skutkować usunięciem Logo lub stanowić podstawę do rozwiązania umowy.

Opłaty

 1. Usługi świadczone w ramach autozarogiem.pl na rzecz Wystawców są objęte Umową
 2. MTJ Polska Sp. z o.o. Sp.K. zastrzega sobie prawo do wystawiania Faktur VAT w metodzie kasowej
 3. MTJ Polska Sp. z o.o. Sp.K. przesyła Faktury VAT jedynie drogą elektroniczną na adres mail wskazany w Umowie.
 4. Wysokość opłaty ustalana jest na podstawie Cennika lub według wybranego przez Wystawcę Pakietu oraz usług Promowania Ogłoszeń, z których skorzystał Wystawca w danym okresie rozliczeniowym. Okres rozliczeniowy określony jest w Umowie.
 5. Abonament jest płatny za kolejne okresy rozliczeniowe na podstawie wystawionej Faktury VAT w terminie 7 dni od dnia jej wystawienia. Brak terminowej płatności skutkuje blokadą Konta Wystawcy do momentu zaksięgowania wpłaty.
 6. Faktury wystawiane są z użyciem danych Wystawcy zamieszczonych na Umowie. Zmiana danych do Faktury VAT jest możliwa wyłącznie poprzez wysłanie mail z zmianami na adres: kontakt@autozarogiem.pl

 

Prywatność i poufność

 1. MTJ Polska Sp. z o.o. Sp.K. zbiera i przetwarza dane osobowe podane przez Użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności,
 2. Użytkownikom ujawniane są dane osobowe innych Użytkowników jedynie w przypadkach przewidzianych w Regulaminie oraz w innych uzasadnionych przypadkach, za uprzednią zgodą osoby, której dane te dotyczą.
 3. Użytkownicy powinni we własnym zakresie archiwizować informacje o treści Ogłoszeń, a także o zawartych w ramach autozarogiem.pl umowach.

 

Postępowanie reklamacyjne

 1. Użytkownik ma prawo zgłaszać reklamacje w przypadku niewykonania bądź nienależytego wykonania przez MTJ Polska Sp. z o.o. Sp.K. usług świadczonych w ramach autozarogiem.pl, a także w związku z korzystaniem z zasobów autozarogiem.pl, w terminie 7 dni od dnia zakończenia emisji Ogłoszenia bądź dnia, w którym jego emisja powinna się zakończyć.
 2. Reklamacje należy zgłaszać MTJ Polska Sp. z o.o. Sp.K. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: kontakt@autozarogiem.pl lub listem poleconym na adres MTJ Polska Sp. z o.o. Sp.K.  
 3. Reklamacja powinna zawierać dane Użytkownika (imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail i numer telefonu), bądź inne dane pozwalające na identyfikację Ogłoszenia, a także okoliczności uzasadniające reklamację.
 4. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 90 dni roboczych licząc od dnia otrzymania kompletu informacji pozwalających na rozstrzygnięcie reklamacji.
 5. Jeżeli podane w reklamacji dane wymagają uzupełnienia, MTJ Polska Sp. z o.o. Sp.K. zwróci się do Użytkownika o wskazanie dodatkowych informacji w zakreślonym terminie.
 6. Jeżeli rozpatrzenie reklamacji nie będzie możliwe w terminie, o którym mowa powyżej, MTJ Polska Sp. z o.o. Sp.K. zawiadomi o tym Użytkownika wskazując przewidywany termin wyjaśnienia sprawy.
 7. O rozstrzygnięciu reklamacji Użytkownik zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany w reklamacji lub adres korespondencyjny posiadany przez MTJ Polska Sp. z o.o. Sp.K..
 8. Reklamacje nie pozwalające zidentyfikować Ogłoszenia lub Użytkownika nie będą rozpatrywane.

Dezaktywacja Ogłoszeń

Brak aktywacji Ogłoszenia w ciągu 6 miesięcy od zakończenia jego emisji skutkuje wyłączeniem możliwości przedłużenia jego kolejnej emisji.

Czas trwania umowy i jej rozwiązanie

 1. Świadczenie usług w ramach autozarogiem.pl ma charakter bezterminowy, jednakże każda ze Stron (MTJ Polska Sp. z o.o. Sp.K. lub Wystawca) może rozwiązać umowę w każdej chwili, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego. W celu rozwiązania umowy Wystawca powinien wysłać stosowne oświadczenie na adres e-mail: kontakt@autozarogiem.pl
 2. MTJ Polska Sp. z o.o. Sp.K. zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy z Wystawcą, który nie przestrzega postanowień Regulaminu.
 3. Jeżeli umowa została rozwiązana na podstawie decyzji MTJ Polska Sp. z o.o. Sp.K., Wystawca nie może dokonać ponownej rejestracji w autozarogiem.pl bez uprzedniej, odrębnej i wyraźnej zgody MTJ Polska Sp. z o.o. Sp.K.
 4. Jeżeli Wystawca zalega z jakąkolwiek płatnością na rzecz MTJ Polska Sp. z o.o. Sp.K. z tytułu Umowy, MTJ Polska Sp. z o.o. Sp.K. zastrzega sobie prawo zablokowania Wystawcy możliwości dalszego wystawiania Ogłoszeń także na innych kontach jak również ma prawo do odmowy rejestracji kolejnych kont przez Wystawcę.

Zmiany Regulaminu

 1. Regulamin, w tym Cennik, może zostać zmieniony przez MTJ Polska Sp. z o.o. Sp.K.. O zmianach i o terminach ich obowiązywania, MTJ Polska Sp. z o.o. Sp.K. poinformuje Wystawców na stronie internetowej autozarogiem.pl poprzez publikację zmiany na autozarogiem.pl.
 2. Zmiany Regulaminu i Cennika wchodzą w życie od momentu publikacji
 3. Wystawca przy pierwszym logowaniu w autozarogiem.pl, licząc od chwili wejścia w życie zmiany Regulaminu, zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Za akceptację zmian uważa się także automatyczne zlecenie przez Wystawcę wykonania usługi w autozarogiem.pl choćby odbyło się bez logowania Wystawcy.
 4. W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu Wystawca powinien wysłać stosowne oświadczenie na adres e-mail: kontakt@autozarogiem.pl, które będzie skutkować rozwiązaniem umowy MTJ Polska Sp. z o.o. Sp.K.  po upływie miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego.

Postanowienia końcowe

 1. W ramach usług dostępnych w autozarogiem.pl, Wystawca zleca MTJ Polska Sp. z o.o. Sp.K. publikowanie Ogłoszeń (w tym ich modyfikowanie) w innych serwisach internetowych, a także w innych mediach, takich jak prasa, telewizja, sieć Internet oraz bannery lub billboardy. Jednocześnie MTJ Polska Sp. z o.o. Sp.K. może umieścić na zdjęciach przedstawiających Przedmiot Ogłoszenia znak wodny, zawierający wskazanie nazwy autozarogiem.pl, celem zabezpieczenia przedmiotowego zdjęcia przed nieuprawnionym wykorzystywaniem go przez podmioty trzecie.
 2. Wystawca ma również możliwość zamieszczenia Ogłoszenie za pośrednictwem zewnętrznego oprogramowania, zgodnego z wymaganiami autozarogiem.pl, które oferowane jest przez niezależnych dostawców.
 3. Prawem właściwym dla umowy zawartej pomiędzy Wystawcą a MTJ Polska Sp. z o.o. Sp.K., której przedmiotem są usługi świadczone w ramach autozarogiem.pl na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.
 4. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi w ramach autozarogiem.pl  będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne, których siedziba jest zgodna z siedzibą MTJ Polska Sp. z o.o. Sp.K.
 5. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

 

Definicje

Użyte w Regulaminie terminy oznaczają odpowiednio:

 1. MTJ Polska Sp. z o.o. Sp. K. —MTJ Polska Spóła z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Łodzi, 93-549 Łódź, ul. Przyszkole 2, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia W Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS pod numerem KRS 0000472104, numerze identyfikacji podatkowej NIP 7292703998, REGON: 101644498
 2. Autozarogiem.pl — prowadzony przez MTJ Polska Sp. z o.o. Sp.K. w języku polskim internetowy serwis ogłoszeniowy, dostępny w domenie internetowej autozarogiem.pl.
 3. Ogłoszenie — sporządzone przez Wystawcę Ogłoszenie dotyczące sprzedaży Przedmiotu Ogłoszenia (zaproszenie do składania ofert) zamieszczane w autozarogiem.pl, na warunkach przewidzianych w Regulaminie.
 4. Użytkownik — Wystawca, a także każda osoba korzystająca zasobów autozarogiem.pl w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą w zakresie handlu Przedmiotami Ogłoszenia.
 5. Wystawca — przedsiębiorca prowadzący działalność w zakresie handlu Przedmiotami Ogłoszeń, posiadający specjalnie do tego przygotowane miejsce (np. plac z pojazdami samochodowymi znajdujący się pod wskazanym adresem), w którym oferuje do sprzedaży Przedmioty Ogłoszeń jako ich właściciel lub komisant, który w trybie przewidzianym w Regulaminie zawarł z MTJ Polska Sp. z o.o. Sp.K. umowę w przedmiocie emisji Ogłoszeń w autozarogiem.pl i korzysta z usług świadczonych w ramach autozarogiem.pl.
 6. Konto Wystawcy— zindywidualizowany zapis informatyczny utworzony w autozarogiem.pl na rzecz Wystawcy, umożliwiający korzystanie z autozarogiem.pl i gromadzący informacje na temat korzystania przez Wystawce z autozarogiem.pl. Dostęp do Konta zapewnia unikalny login i hasło przesłane przez MTJ Polska Sp. z o.o. Sp.K. na adres mail wskazany przez Wystawcę w Umowie. Konto Wystawcy umożliwia na stworzenie własnej podstrony umożliwiającej na publikację Ogłoszeń Wystawcy według zasad Regulaminu.
 7. Ilość pojazdów wystawionych – ilość pojazdów jakie Wystawca może wystawić w Pakiecie
 8. Ilość moderacji w miesiącu – ilość zmian Ogłoszeń jakie pozwala Pakiet na zmianę w miesiącu, Wystawcy
 9. Ilość komisów w Pakiecie – ilość komisów jakie w jednym Pakiecie wykupionym na podstawie Umowy może podać Wystawca w danych adresowych i przypisywać do Przedmiotów Ogłoszeń
 10. Aktywny mail – rozwiązanie informatyczne pozwalające Użytkownikowi poprzez jedno kliknięcie na aktywację poczty z wpisanym automatycznie uprzednio podanym do kontaktu adresie mail. Usługa wymaga posiadania przez Użytkownika wgranego systemu pocztowego na własnym urządzeniu z jakiego korzysta z autozarogiem.pl
 11. Miesiące rozruchowe – ilość miesięcy jakie Wystawca otrzymuje wraz z podpisaniem Umowy. Miesiące rozruchowe nie są wliczane w okres Umowy oraz przydzielane są Wystawcy po wygaśnięciu Umowy
 12. Okres Umowy – ilość miesięcy na jaki podpisana jest Umowa. W przypadku braku wypowiedzenia Umowy przez Wystawcę, przechodzi ona na czas nieokreślony z miesięcznym okresem wypowiedzenia.
 13. Ilość zdjęć przy każdej ofercie – ilość zdjęć jaką Wystawca może dodać do każdej z Ofert wystawienia Przedmiotu
 14. Aktywna mapa z dojazdem do komisu – aktywna mapa z możliwością generowania dojazdu do komisu Wystawcy na urządzeniach mobilnych oraz w autozarogiem.pl
 15. Połączenie z serwisami zewnętrznymi takimi jak Facebook, Facebook Marketplace, Instagram – aktywne połączenie z Konta Wystawcy z zewnętrznymi kontami. Warunkiem działania jest posiadanie własnego konta na serwisach zewnętrznych w posiadaniu Wystawcy, jak i z danymi zgodnymi z Kontem Wystawcy
 16. Ograniczenie geograficzne – ograniczenie na mapie autozarogiem.pl przedstawiania i publikacji Ogłoszeń Wystawcy
 17. Pomoc Techniczna – możliwość wysyłania zapytań, uwag na konto kontakt@autozarogiem.pl przez Wystawcę w ramach Umowy. MTJ Polska Sp. z o.o. Sp.K. odpowiada na zadane pytania w najkrótszym możliwie czasie od wysłania mail.
 18. Abonament — okresowa opłata dokonywana przez Wystawcę na rzecz MTJ Polska Sp. z o.o. Sp.K. z tytułu realizacji usług świadczonych w ramach autozarogiem.pl, której wysokość ustalana jest na podstawie Umowy.
 19. Umowa i Cennik— zestawienie ustalanych przez MTJ Polska Sp. z o.o. Sp.K. opłat za usługi świadczone w ramach autozarogiem.pl, określone w przedziałach cenowych w ramach udostępnionych Wystawcom Pakietów.  Każdy z Pakietów zawiera określoną ilość oraz cenę Ogłoszeń, a także odmienne funkcjonalności i usługi dodatkowe. Podstawą działania Konta Wystawcy jest Umowa zawarta pomiędzy Wystawcą a MTJ Polska Sp. z o.o. Sp.K.
 20. Przedmiot Ogłoszenia— pojazd samochodowy, motocykl, motorower, skuter, quad, maszyna budowlana lub rolnicza, część samochodowa, motocyklowa lub inna, akcesoria motoryzacyjne, a także inny towar, który zgodnie z decyzją MTJ Polska Sp. z o.o. Sp.K. może być przedmiotem Ogłoszenia w autozarogiem.pl.
 21. Regulamin— niniejszy Regulamin.